2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2γ (Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

PΓ2

Η περιοχή με χρήση παραθεριστικής κατοικίας και με τάσεις αστικοποίησης περιλαμβάνει ση- μαντική έκταση αυθαίρετου οικισμού, με μεγάλη κατάτμηση γης, δομημένη σχεδόν εξ ολο- κλήρου και με πολύ μικρό μέγεθος ιδιοκτησίας. Οι στόχοι για τον σχεδιασμό του ρυμοτομι- κού σχεδίου, αφορούν κυρίως στις σχέσεις των κοινοχρήστων και ιδιωτικών οικοδομήσιμων χώρων, στην ισορροπία εισφορών γης και απαιτούμενης γης για τους κοινόχρηστους και κοι- νωφελείς χώρους, στα μεγέθη των οικοπέδων και όρους δόμησης και στην μη ρυμοτόμηση κτισμάτων, με γνώμονα το κοινωνικό και οικονομικό συμφέρον των κατοίκων και της πολιτεί- ας. Με την μελέτη καθορίζονται οι ιδιωτικοί κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι ο τρόπος δό- μησης, οδικό δίκτυο και δίκτυα ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων. 

  • c2a.jpg
  • c2b.jpg