2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ HABITAT AGENDA (LOCAL HABITAT AGENDA) ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

PΑ2

Η οικιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα παρουσιάζει αρκετά προβλήματα που σχετίζονται τόσο με την λειτουργία των οικισμών ως κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών μονάδων, όσο με την αλληλεπίδραση μεταξύ τους αλλά και το περιβάλλον. Η παρούσα μελέτη καλείται να και αναλύσει σε μεγάλο βαθμό την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης και να χειριστεί αφενός σε τοπικό επίπεδο τα ενδεχόμενα προβλήματα και αδυναμίες, αφετέρου να αναδείξει την δυναμική στο γενικότερο χωροταξικό πλαίσιο με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η Habitat Agenda αποτελεί ένα σχέδιο δράσης που στοχεύει στην ασφαλή, υγιεινή, και ισόνομη διαβίωση των κατοίκων και την επαρκή και ικανοποιητική στέγη για όλους.

 

Για την επίτευξη των στόχων εντοπίζονται όλες οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπάρξει ένα βιώσιμο οικιστικό περιβάλλον και τίθενται μία σειρά από αρχές, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν όλες τις προσεγγίσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων οικισμών ορίζοντας πολιτικές και δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων και την ανάπτυξη της περιοχής. Η μελέτη καταλήγει σε δέσμη μέτρων και πρόγραμμα έργων.

 

Ο Δήμος Πέλλας που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτη εκτείνεται στο ανατολικό τμήμα του ομώνυμου νομού έχοντας συνολική έκταση 113.9 ha.

Ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται στους 7.295 κατοίκους με το 34% περίπου του πληθυσμού αυτού να συγκεντρώνεται στην έδρα του ΟΤΑ.

  • a2a.jpg
  • a2b.jpg