Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΠΕ)

PΔ1

Λόγω της μεγάλης αξίας της γης στην περιοχή και των έντονων τάσεων αστικοποίησης, οι συ- νεχείς αγοραπωλησίες είχαν σαν αποτέλεσμα συνεχείς αναθεωρήσεις της μελέτης, λόγω τρο- ποποιήσεων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Με στόχο την κατ’ οικονομία διάθεση της γής και την πλήρη εκμετάλλευση των εισφορών σε γη, προέκυψε θετικό ισοζύγιο γης για τον Δήμο Θέρμης, ο οποίος εξασφάλισε πλήρη κυριότητα σε έκταση εμβαδού 22.000 στρ., συνιδιο- κτησία με ιδιώτες σε 13 οικόπεδα και οικόπεδα με κοινωφελείς χρήσεις συνολικού εμβαδού 248.134,95τ.μ.. Η Π.Ε. απέφυγε σχεδόν εξ ολοκλήρου τις απαλλοτριώσεις ιδιωτικής γης.

  • d1a.jpg
  • d1b.jpg