3. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΜΕΣΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δ3

Τα έργα αναλαμβάνονται και συντονίζονται από την υπεύθυνη του γραφείου της Ελένη Σέμψη -Ραΐδου.

Χαρακτηριστικό της οργάνωσης του γραφείου είναι η αλληλοσύνδεση των τομέων δραστηριοτήτων της, με τη συμμετοχή στελεχών της σε περισσότερους από έναν τομείς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταφορά της γνώσης και εμπειρίας σε συναφείς τομείς δραστηριότητας.

Η τυπική ή άτυπη αυτή διάχυση της γνώσης του χώρου έχει ως αποτέλεσμα την κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τόσο των τεχνικών όσο και οργανωτικών προβλημάτων των έργων και προγραμμάτων σε όλες τις κλίμακες σχεδιασμού.